Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
zdjęcie
od  28.10.2020 r.

K O M U N I K A T
DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

 
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 28.10.2020 r. zajęcia dla uczniów klas IV – VIII będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS według dotychczasowego planu (lekcje trwają 30 minut).

Od 9.11.2020 r. zajęcia zdalne prowadzone będą również dla klas I-III - za pośrednictwem aplikacji Teams.
 
2. Po zakończonych zajęciach zdalnych nauczyciele zamieszczają w plikach danej klasy (lub zespołu) w aplikacji TEAMS temat przeprowadzonych zajęć, zakres materiału (wraz z poleceniem zadawanych prac domowych) dla uczniów, którzy z różnych względów nie będą mogli połączyć się zdalnie.  
 
3. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym /zgodnie z planem lekcyjnym/  z następujących przedmiotów:  
 • Język polski, 
 • Matematyka, 
 • Język angielski, 
 • Język niemiecki,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie,
 • Przyroda,
 • Biologia
 • Fizyka, 
 • Chemia, 
 • Geografia, 
 • Informatyka, 
 • Wychowanie fizyczne (oraz zajęcia rozwijające kreatywność) - 2 godz. (+2 godz. poprzez zamieszczanie materiałów dla uczniów w “Plikach” danej grupy/klasy).
 
4. Lekcje, które odbywają się poprzez umieszczanie plików w zespole: 
 • Plastyka, 
 • Muzyka, 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa, 
 • Doradztwo zawodowe, 
 • Godzina wychowawcza, 
 • Religia, 
 • Technika, 
 • Wychowanie do życia w rodzinie.
 
Nauczyciel jest jednak dostępny w tym czasie dla ucznia.
 
Należy pamiętać, że podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela z tych przedmiotów (realizowanie treści w umieszczanych w zespole plikach) potwierdza zapoznanie się przez ucznia z wprowadzonym materiałem i daje podstawę do oceny.
 
5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela uczniowie zostaną powiadomieni o tym fakcie na czacie zespołu (klasy). 

6. Zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zindywidualizowane ścieżki odbywają się zdalnie/stacjonarnie (po uzgodnieniach formy i terminów z rodzicami uczniów (mogą odbywać się zgodnie z ustalonym planem obowiązującym dotychczas). 

7. Uczniowie, którzy wymagają obecności  nauczyciela wspomagającego mogą przychodzić do szkoły, gdzie pod jego kierunkiem, uczestniczą we wszystkich zajęciach prowadzonych zdalnie na terenie szkoły.
O takiej możliwości nauczyciele wspomagający powiadomią rodziców dzieci, z którymi pracują w klasach.  
       

8. Pedagodzy szkolni oraz psycholog pracują w godz. 8.00 - 15.00.
 
9. Biblioteka szkolna pracuje bez zmian (stacjonarnie) w następujących godzinach:
Poniedziałek: 8.15 – 14.30
Wtorek: 8.15 – 14.30
Środa: 10.30 – 17:30
Czwartek: 7.00 – 12.30
Piątek: 8.00 – 13.00

 

10. W stołówce szkolnej obiady w okresie zdalnego nauczania wydawane są wyłącznie uczniom z klas I-III (pozostającym na terenie szkoły) do dnia 6.11.2020 r.
 
 
11. Świetlica szkolna w terminie: 16.11. - 20.11.2020 r. pracuje w godz. 7.00 – 15.00.  
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 
 
 
 
 
powrót